ماشین لباسشویی گرین مدل کامپکتGWM150DD70
قیمت: 1,150,000,000 ریال
خرید
شرح محصول:

ماشین لباسشویی سری دو قلو گرین مدل کامپکت با ظرفیت 15 کیلوگرم.
صفحه نمایش لمسی: برای ظاهر شدن صفحه نمایش، صفحه را لمس کنید. روشنایی مخزن درام: هــر دو درام بــالا و پاییــن دارای روشــنایی هســتند، بطوریکــه بــه آســانی بــه کاربــر ایــن امــکان را می دهــد کــه از جــا مانــدن لباس هــا جلوگیــری کنــد. موتور دایرکت درایو: بدون نویز، بدون براش کربنی، با دوام، طول عمر بالا، بدون اصطکاک. i-Dos: تکنولــوژی هوشــمند i-Dos بــه طــور خــودکار وزن لباسهــا را اندازه گیــری میکنــد و هوشــمندانه میــزان تزریــق مایــع مخصــوص کــودک، مایــع لباسشویی و نرم کننــده را کنتــرل می کنـد. بـا اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی دیگـر نیـازی نیسـت بـرای هــر بــار اســتفاده از ماشــین لباسشــویی مایــع شــوینده اضافــه کنیــد، در سیســتم i-Dos میتوانیــد در مخــزن مایــع شستشــو و نرم کننــده بــه مقــدار مــورد نیــاز بــرای 50 بــار شستشــو مــواد شــوینده بریزیــد. Smart Jet: تکنولــوژی Smart Jet مــواد شــوینده باقیمانــده بــر روی درب و لباسهــا را می شــوید و آنهــا را تمیزتــر و روشــن تر میکنــد. سیستم خشک کن اینورتر: در یـک سـاعت کلیـه عملیـات شستشـو و خشـک کـردن انجـام میشــود.شستشو با هوای گرم: بهره گیـری از هـوای گـرم 360 درجـه بـرای دسـتیابی بـه بهتریـن عملکـرد شستشـو. Ag+ Sterilization: استریلیزاسیون با دقت 99/99%

محصول
ماشین لباسشویی گرین مدل کامپکتGWM150DD70
تاریخ ثبت
1402/11/10
تاریخ به روز رسانی
1402/11/10
ابعاد
60 * 60 * 140 MilliMeter
وزن
90 KiloGram
گارانتی
گارانتی 24 ماهه پشم شیشه پارس
قیمت
1,150,000,000 ریال
فروشنده

خرید سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه