ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120BL1400
ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120BL1400
قیمت: 310,000,000 ریال
خرید
ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120BL1400
شرح محصول:

ماشین لباسشویی سری GALANT گرین با موتور اینورتر و ظرفیت 12 کیلوگرم. موتور اینورتر: در مقایســه بــا موتورهــای یونیورســال، موتورهــای BLDC می تواننــد تــا بیشــتر از %70 در مصــرف انــرژی صرفه جویــی کننــد. بی صداتــر، ســریعتر و پایدارتــر هســتند. بــخــار: هنگامــی کــه عملکــرد بخــار فعــال می شــود، داخــل درام گــرم و باعــث بهبــود عملکــرد شستشــو و از بیــن بــردن آلودگی هــای روی لباسهــا میشــود. Baby Care: بــرای لباس هــای کودکتــان از برنامــه ی care Baby اســتفاده کنیــد. بــا اســتفاده از ایــن برنامــه لباســها بــا دقــت بیشــتری در جهــت افزایــش ســامت کــودکان شســته میشــوند. Pre Wash: ایــن برنامــه بــرای شستشــوی لباس هــای خیلــی کثیــف در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن عملکــرد لباسهــا را بــا مایــع شــوینده قبــل از شستشــوی اصلــی می شــوید تــا لباسهــا بــه خوبــی تمیــز شــوند. Super Spa: قبــل از شــروع شستشــوی اصلــی، آب داخــل محفظــه اضافــه می شــود و تــا دمــای 60 درجــه ســانتیگراد گــرم می شــود تــا بخــار بــه وجــود آیــد. چرخــه ی ایــن برنامــه حــدود 30 دقیقــه زمــان می بــرد و مهمتریــن کاربــرد آن استریلیزاســیون و بــوزدایــی از لباسهــا اســت. Night Wash: بـرای کاهـش صـدا و نویـز دسـتگاه بـه خصـوص بـرای شستشـو در سـاعات اسـتراحت و شـب طراحـی شـده اسـت. ایـن کاهـش صـدا بـا کنتـرل سـرعت چرخـش انجـام می شـود.

محصول
ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120BL1400
تاریخ ثبت
1402/11/10
تاریخ به روز رسانی
1402/11/10
ابعاد
64 * 60 * 85 Centimeter
وزن
76 KiloGram
گارانتی
24 ماه گارانتی شرکت پشم شیشه پارس
قیمت
310,000,000 ریال
فروشنده

خرید سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه