ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120DD1400
ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120DD1400
قیمت: 330,000,000 ریال
خرید
ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120DD1400
شرح محصول:

ماشین لباسشویی سری ONYX گرین با موتور دایرکت درایو و ظرفیت 12 کیلوگرم. درزگیر آنتی باکتریال: درزگیـر آنتـی باکتریـال میتوانـد تـا %99 لباسهـای شـما را در برابـر باکتری هـا محافظــت نماید. شستشوی درام: محیــط داخلــی و خارجــی درام بــا دمــای بــالا و جریــان ســریع آب پاکســازی می شــود و آن را در برابــر آلودگی هــای ثانویــه محافظــت مینمایــد. شستشوی بی صدا: عملکــرد بســیار کــم صــدا و بــدون ایجــاد مزاحمــت بــرای خــواب و محیــط اســتراحت شــما. آیا متوجه باکتریها شده اید؟ ایــن مــدل لباسهــای شــما را در برابــر باکتریهــا حفاظــت میکنــد، بــه گونــه ای کــه نــرخ استریلیزاســیون بــه باالتــر از 99/99 % میرســد. درام جادویی ضدزنگ: درام اســتفاده شــده ضــد زنــگ میباشــد و قابلیــت کارکــرد بــا وزن بــالای لباســها بــدون آســیب زدن بــه آنهــا را دارد. طراحی کنترل پنل LED: پنــل LED تعبیــه شــده در دســتگاه تمامــی امکانــات را بــه راحتــی و بــدون خــم شــدن در دســترس کاربــر قــرار میدهــد. روشنایی سه بعدی: نورپـردازی سـه بعـدی بـا طراحـی منحصـر بـه فـرد، عـلاوه بـر کاربـردی آسـان تـر جلـوه زیبایـی را به ماشـین لباسشـویی بخشـیده اسـت. Pre Wash: ایــن برنامــه بــرای شستشــوی لباسهــای خیلــی کثیــف در نظــر گرفتــه شــده اسـت. ایـن عملکـرد لباسهـا را بـا مایـع شـوینده قبـل از شستشـوی اصلـی میشــوید تــا لباسهــا بــه خوبــی تمیــز شــوند.

محصول
ماشین لباسشویی گرین مدل GWM120DD1400
تاریخ ثبت
1402/11/10
تاریخ به روز رسانی
1402/11/10
ابعاد
64 * 60 * 85 Centimeter
وزن
77 KiloGram
گارانتی
5 سال گارانتی پشم شیشه پارس
قیمت
330,000,000 ریال
فروشنده

خرید سوال از فروشنده